ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΗΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΗΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person