ΤΣΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΤΣΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person