ΤΙΤΟΥΛΑΡΙΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΤΙΤΟΥΛΑΡΙΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person