ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person