ΜΑΡΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΜΑΡΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person