Σ. ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: Σ. ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις 2006/3469 2006
Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 2006/3475 2006
Μεταβολές στη φορολογία εισοδήματος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες διατάξεις. 2006/3522 2006
Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας καισυναφείς διατάξεις. 2007/3526 2007
Κύρωση της Συμφωνίας περί της εφαρμογής του άρθρου 16 της Συμφωνίας Έδρας της Τράπεζας Εμπορίου και Ανάπτυξης του Ευξείνου Πόντου μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας Εμπορίου και Ανάπτυξης του Ευξείνου Πόντου. 2007/3553 2007
Οργανισμός του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ)». 2006/154 2006
Περιορισμός συναρμοδιοτήτων Υπουργώνκατά την έκδοση διοικητικών πράξεων. 2006/216 2006
Τροποποίηση του π.δ. 405/1990 «Οργανισμός του Τα­μείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.)» (Α΄ 160). 2006/242 2006
Τροποποίηση διατάξεων του από 13/15.6.1957 β. δ/τος «Περί ιδρύσεως Επικουρικού Ταμείου Χωροφυλακής» (Α΄, 106). 2006/251 2006