Κ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: Κ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
(ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1871 1990
Παράταση της προθεσµίας του άρθρου ΧΗ παρ. 2 της από 8.9. 1983 Συµφωνίας Αµυντικής και Οικονοµικής Συνεργασίας µεταξύ Ελλάδος και Η.Π.Α. που κυρώθηκε µε το νόµο 1408/21.11.1983 : (Φ.Ε.Κ. 169). . 1990/1873 1990
Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματευσεις και άλλες διαταξεις 1990/1876 1990