ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person