ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ ΧΑΝΤΖΙΑΡΑ - ΛΕΛΗ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ ΧΑΝΤΖΙΑΡΑ - ΛΕΛΗ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person