ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΡΙΝΑΦΙΔΟΥ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΡΙΝΑΦΙΔΟΥ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person