ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΩΤΗΡΛΗΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΩΤΗΡΛΗΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414 /ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί. 1997/115 1997
(1) Σύσταση ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης αποχέτευσης με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ -ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΡΙΝΟΥ του Νομού Πιερίας». 1997/278 1997
(1) Προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 91/628/ΕΟΚ και 95/29/ΕΚ του Συμβουλίου. 1997/344 1997
Τροποποίηση του Β.Δ. 502/1971 «περί αναγνωρίσεως ονομασιών προελεύσεως οίνων» (Α 150). 1997/375 1997
Τροποποίηση διατάξεων του β.δ. 502/1971 «περί αναγνωρίσεως ονομασιών προέλευσης οίνων» (Α 150) και του β.δ. 539/1971 «περί αναγνωρίσεως ονομασιών προέλευσης οίνων» (Α 159). 1998/257 1998