Χ.Ο.ΠΟΣΟΣ ΜΟΝΑΔΑΦΟΡΟΥ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: Χ.Ο.ΠΟΣΟΣ ΜΟΝΑΔΑΦΟΡΟΥ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person