ΑΝΝΑ ΨΑΡΟΥΔΑ-ΜΠΕΝΑΚΗ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΑΝΝΑ ΨΑΡΟΥΔΑ-ΜΠΕΝΑΚΗ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ρύθμιση επαγγέλματος ειδικού τεχνικού προθετικών και ορθωτικών κατασκευών και λοιπών ειδών αποκατάστασης και άλλες διατάξεις. 1992/2072 1992
Κύρωση της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην Τελική Πράξη. 1992/2077 1992
Κύρωση «Διεθνούς Σύμβασης για την ενοποίηση ορισμένων νομικών κανόνων σχετικά με τις φορτωτικές και τον Πρωτοκόλλου υπογραφής αυτής», «Πρωτοκόλλου για την τροποποίηση της Διεθνούς Σύμβασης για την ενοποίηση ορισμένων νομικών κανόνων σχετικά με τις φο[...]" 1992/2107 1992
Για την κύρωση τον Απολογισμού τον Κράτους οικονομικού έτους 1991. 1992/2111 1992
Περί κυρώσεως του Ισολογισμού του Κράτους του οικονομικού έτους 1991. 1992/2112 1992
Κύρωση τον Γενικού Προϋπολογισμού τον Κράτους και των Προϋπολογισμών ορισμένων Ειδικών Ταμείων και Υπηρεσιών για το οικονομικό έτος 1993. 1992/2113 1992
Σύστημα εγγύησης καταθέσεων. 1993/2114 1993
Επιδότηση επιτοκίου στεγαστικών δάνειων σε δικαιούχους στεγαστικής συνδρομής και άλλες διατάξεις. 1993/2116 1993
Εναρμόνιση προς το κοινοτικό δίκαιο του φορολογικού καθεστώτος των πετρελαιοειδών προϊόντων, αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών και βιομηχανοποιημένων καπνών και άλλες διατάξεις. 1993/2127 1993
Κύρωση του Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Συμφωνίας μεταξύ των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα αφ ενός και του Βασιλείου της Σουηδίας αφ ετέρου, στο πλαίσιο της θέσης σε εφαρμογή τ[...]" 1993/2131 1993
Κύρωση του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Συμφωνίας μεταξύ των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα αφ ενός και της Δημοκρατίας της Αυστρίας αφ ετέρου, στο πλαίσιο της θέσης σε εφαρμογή[...]" 1993/2132 1993
Κύρωση του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Συμφωνίας μεταξύ των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα αφ ενός και της Δημοκρατίας της Φινλανδίας αφ ετέρου, στο πλαίσιο της θέσης σε εφαρμο[...]" 1993/2133 1993
0) Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και άλλες διατάξεις. 1993/2150 1993
Κύρωση της Αποφάσεως υπ αριθ. 40 του Συμβουλίου Διοικητών του Οργανισμού Πολυμερούς Ασφάλισης Επενδύσεων (ΜΙGΑ), περί μετατάξεως της Ελλάδος από Χώρα μέλος της Κατηγορίας ΙΙ ως Χώρα μέλος της Κατηγορίας Ι της Σύμβασης Ίδρυσης του Οργανισμού Πολυμερού[...]" 1993/2151 1993
Μέτρα για την τόνωση της Οικονομίας. 1993/2157 1993
Τροποποίηση και συμπλήρωση του ν. 419/1976 (ΦΕΚ 221 Α) και άλλες συναφείς διατάξεις. 1993/2162 1993
Αύξηση συντάξεων Ο.Γ.Α. και άλλες διατάξεις. 1993/2163 1993
Ρύθμιση θεμάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και συναφείς διατάξεις. 1993/2165 1993
Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος (Ο.Τ.Ε.) Α.Ε. 1993/2167 1993
(ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/99 1992