Χ. ΜΠΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: Χ. ΜΠΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person