ΑΝΤ. ΣΑΜΑΡΑΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΑΝΤ. ΣΑΜΑΡΑΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
(ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1_16.03.1992 1992
Παράταση της προθεσµίας του άρθρου ΧΗ παρ. 2 της από 8.9. 1983 Συµφωνίας Αµυντικής και Οικονοµικής Συνεργασίας µεταξύ Ελλάδος και Η.Π.Α. που κυρώθηκε µε το νόµο 1408/21.11.1983 : (Φ.Ε.Κ. 169). . 1990/1873 1990
Κύρωση Σύμβασης για την προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας στη Σύμβαση για τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, καθώς και στο Πρωτόκολλο για την ερμηνεία της από το Δ[...]" 1992/2004 1992
Κύρωση Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για τις διεθνείς μεταφορές ευπαθών τροφίμων και για τον ειδικό εξοπλισμό που θα χρησιμοποιείται γι αυτές τις μεταφορές (ΑΤΡ) που υπογράφηκε στη Γενεύη την 1η Σεπτεμβρίου 1970. 1992/2006 1992
Κύρωση Συμφωνίας Ελλάδας - Βουλγαρίας για τη συνεργασία στον τομέα της δημόσιας υγείας. 1992/2007 1992
Αποδοχή τροποποιήσεων του Κεφαλαίου Ι τον Παραρτήματος της διεθνούς σύμβασης «περί ασφαλείας της ανθρωπινής ζωής εν θαλάσση, 1974» και άλλες σχετικές διατάξεις 1992/2013 1992
Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για την προστασία των φυτών του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας (F.Α.Ο.). 1992/2014 1992
Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία των σπονδυλωτών ζώων που χρησιμοποιούνται για πειραματικούς ή άλλους επιστημονικούς σκοπούς. 1992/2015 1992
Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία των ζώων συντροφιάς. 1992/2017 1992
Ταμείο διαχείρισης πιστώσεων για την εκτέλεση αρχαιολογικών έργων και άλλες διατάξεις. 1992/2021 1992
Κύρωση μακροχρόνιου προγράμματος για την ανάπτυξη της οικονομικής, βιομηχανικής, επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Βουλγαρίας. 1992/2023 1992
Κύρωση της Συμφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. 1992/2027 1992
Κύρωση της Συμφωνίας για τα κοινοτικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας (μαζί με το Παράρτημα της και τα προσαρτώμενα σ αυτήν Πρωτόκολλα) και τον Πρωτοκόλλου σχετικά με ενδεχόμενη τροποποίηση των όρων θέσης σε ισχύ της Συμφωνίας για τα κοινοτικά διπλώματα ευρε[...]" 1992/2029 1992
Κύρωση Συμφωνίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών για ανταγορές ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών ελληνικών εταιρειών και οργανισμών έναντι των πληρωμών της αξίας του σοβιετικού φυσι[...]" 1992/2032 1992
Κύρωση Πρωτοκόλλου της Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας αφ ενός και: -της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, και -της Λαϊκής Δημοκρατίας της Αλγερίας αφ ετέρου, λόγω της προσχώρησης του Βασιλείου της Ισπανίας και της[...]" 1992/2035 1992
Κύρωση Πρωτοκόλλου της Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας αφ ενός και: -του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας, και -της Δημοκρατίας του Λιβάνου αφ ετέρου, λόγω της προσχώρησης του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτο[...]" 1992/2036 1992
Σύστημα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέματα και λοιπές διατάξεις. 2009/3756 2009
Ενσωµάτωση Οδηγιών 2006/98/ ΕΚ, 2008/8/ΕΚκαι 2007/ 74/ΕΚ, διατάξεων των Οδηγιών 2006/112/ΕΚ και 2006/ 69/ΕΚ, διατάξεις φορολογίας εισοδήµατος, κεφαλαίου, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών και λοιπές διατάξεις. 2009/3763 2009
(4) Μεταφορά θέσης Γραµµατέα Πρεσβείας Γ' τάξης από την Πρεσβεία Βερολίνου στην Πρεσβεία Μόσχας. 1991/75 1991
Τροποποίηση του Π.Δ/τος 61/1985 «Έγκριση Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας της Ελληνικής Επιτροπής Συνεργασίας με την UΝΙΤΕD ΝΑΤΙΟΝS CΗΙLDRΕΝS FUΝD Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για την Προστασία του Παιδιού». 1992/115 1992