ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΕΦ.

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΕΦ.
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Έγκριση των Πρακτικών της 2ης και 3ης Συνάντησης της Μικτής Ελληνο-Βρετανικής Επιτροπής Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας. Αθήνα, 11.3.1993 και 15.4.1994 αντίστοιχα. 1994/1_27.09.1994 1994
Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για θέματα Αστικού Δικαίου περί διαφθοράς. 2001/2957 2001
Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και της λειτουργίας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις 2001/2972 2001
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργικού Συμβουλίου της Ουκρανίας για την αμοιβαία συνεργασία σε τελωνειακά θέματα 2001/2977 2001
Προσαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων στο Σύνταγμα 2002/2985 2002
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Γεωργίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας της Δημοκρατίας της Τσεχίας για οικονομική, επιστημονική και τεχνική συνεργασία στον τομέα της γεωργίας. 2002/3005 2002
Ευθύνη του πωλητή για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων, τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και άλλες συναφείς διατάξεις. 2002/3043 2002
Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις. 2002/3054 2002
Οργανισμός Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και κατάσταση των Λειτουργών και των Υπαλλήλων του. 2002/3086 2002
Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης. 2003/3133 2003
Τροποποίηση του Ν. 2323/1995 «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες διατάξεις» και άλλες διατάξεις. 2003/3190 2003
Κύρωση της Διεθνούς Συμφωνίας Καφέ 2001. 2003/3203 2003
Τροποποίηση του Ν. 2601/1998 (ΦΕΚ 81 Α΄) «Ενισχύσεις Ιδιωτικών Επενδύσεων για την οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας» και άλλες διατάξεις. 2004/3219 2004
Εκλογή βουλευτών. 2004/3231 2004
Οργανισμός Σχολής Εθνικής Ασφάλειας. 1996/380 1996
Ίδρυση εργαστηρίων στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 1998/219 1998
Ίδρυση εργαστηρίου στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. 1998/379 1998
Προσαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος 259/1997 προς τις διατάξεις της Οδηγίας 98/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 1998 για τη νομική προστασία σχεδίων και υποδειγμάτων. 2002/161 2002
Για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στα επαγγελματικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 96/97/ΕΚ και 86/378/ΕΟΚ. 2002/87 2002
Πρόβλεψη των κατάλληλων μέτρων για την διευκόλυνση υλοποίησης και τήρησης της Απόφασης του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 19.03.2001 Περί Εγκρίσεως των Κανονισμών Ασφαλείας του Συμβουλίου (2001/264/ΕΚ) 2003/325 2003