ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 2001/205 2001
Καθορισμός οργάνων και υπηρεσιών για την εφαρμογή του άρθρου 25 του Ν. 1564/1985 «Οργάνωση παραγωγής και εμπορίας του πολλαπλασιαστικού υλικού φυτικών ειδών» (Α΄ 164). 2001/22 2001
Καθορισμός οργάνων και υπηρεσιών για την εφαρμογή του άρθρου 11 του Ν. 1565/1985 «Λιπάσματα» (Α΄ 164) 2001/334 2001
Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 264/2000 «Καθορισμός των απαιτουμένων προσόντων και προϋποθέσεων φυσικών και νομικών προσώπων για τη χορήγηση άδειας εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων (Α 217). 2002/253 2002