ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ ΝΜΑΝΤΙΛΑΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ ΝΜΑΝΤΙΛΑΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person