ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΙΧΑΗΛ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΙΧΑΗΛ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person