ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΖΑΧΑΡΗΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΖΑΧΑΡΗΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person