ΚΩΣΤΑΣ ΚΘΚΚΑΛΑΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΚΩΣΤΑΣ ΚΘΚΚΑΛΑΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person