ΑΘ. ΤΣΟΥΡΑΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΑΘ. ΤΣΟΥΡΑΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 7ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο - Τουρκικής Επιτροπής Οδικών Μεταφορών που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 14.10.1994. 1995/Φ.0544_9_ΑΣ180_Μ.4409 1995
Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και από συμβατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις. 1.α) Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.) έχει το αποκλειστικό δικαίωμα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από οποιαδήποτε πηγή, καθώ[...]" 1994/2244 1994
Οργάνωση και λειτουργία του τομέα τηλεπικοινωνιών. 1994/2246 1994
Για την οργάνωση και λειτουργία του Ο.Τ.Ε.. 1994/2257 1994
Κύρωση Συνθήκης μεταξύ: του Βασιλείου του Βελγίου, του Βασιλείου της Δανίας, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας της Ιρλανδίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Μεγ[...]" 1994/2272 1994
Κύρωση Πρωτοκόλλου προνομίων και ασυλιών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών μέσω δορυφόρου (ΕUΤΕLSΑΤ). 1995/2280 1995
Κύρωση Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για τις Κύριες Διεθνείς Σιδηροδρομικές Γραμμές (ΑGG). 1995/2282 1995
Κύρωση Πρωτοκόλλου στη Συνθήκη της Ανταρκτικής για την περιβαλλοντική προστασία μετά του σχεδίου στο Πρωτόκολλο και των συνημμένων Παραρτημάτων. 1995/2293 1995
Πληρωμή αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων μέσω τραπεζικού συστήματος και άλλες διατάξεις. 1995/2303 1995
Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου. Διαδικασία έως τις πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικό βιβλία και άλλες διατάξεις. 1995/2308 1995
Κύρωση Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου. 1995/2319 1995
Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμάτων έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις. 1995/2327 1995
Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις. 1995/2328 1995
Υπηρεσία Εναέριων Μέσων της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. 1995/2334 1995
Γενικός Κανονισμός Προσωπικού Κοινών Ταμείων Εισπράξεων Λεωφορείων (ΚΤΕΛ). 1994/229 1994
Εφαρμογή αποφάσεως(1994)του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. 1994/416 1994
Εφαρμογή αποφάσεως(1994)του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. 1994/417 1994
Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από την «ΟLΥΜΡΙC CΑΤΕRΙΝG Α.Ε.». 1995/185 1995
Καθορισμός συστήματος επιβολής διοικητικών ποινών στους παράγοντες εφαρμογής του θεσμού της Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ). 1995/363 1995
Αποδοχή τροποποιήσεων των Παραρτημάτων της Διεθνούς Σύμβασης 1972 «Περί προλήψεως ρυπάνσεως της θαλάσσης εξ απορρίψεως καταλοίπων και άλλων υλών και άλλων τινών διατάξεων». 1995/68 1995