Λ. ΤΖΑΝΗΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: Λ. ΤΖΑΝΗΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ίδρυση Παραρτημάτων της ΣΕΛΕΤΕ στο Ηράκλειο Κρήτης και στα Ιωάννινα. 1999/116 1999
Καθορισμός θέσεων και ειδικοτήτων στα ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα τα οποία τελούν υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, στις οποίες επιτρέπεται ο διορισμός ή η πρόσληψη και πολιτών των Κρατ[...]" 1999/149 1999
Ίδρυση Γενικού Νοσοκομείου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Νομαρχιακό Γενικό Νοσοκομείο - Κέντρο Υγείας Νάξου». 1999/238 1999
Οργάνωση Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης και νοσηλευομένων στα Θεραπευτήρια καταδίκων και υποδίκων 1999/265 1999
Οργανισμός του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ). 1999/290 1999
Τροποποίηση και Συμπλήρωση διατάξεων του Π.Δ. 428/95 (ΦΕΚ Α/245/24.11.95) «Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Ποιότητας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. 1999/81 1999
Τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 266/89 «Οργανισμός του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων», όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 154/91 (ΦΕΚ 61/Α/91) και 363/92 (ΦΕΚ 184/Α/92). 2001/120 2001
Σύσταση Γενικής Γραμματείας Τουρισμού στο Υπουργείο Ανάπτυξης. 2001/142 2001
Μεταφορά μιας (1) κενής θέσης του κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού στον κλάδο ΔΕ Προσωπικού Η/Υ (ειδικότητας Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών) στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (Τ.Ε.Α.Α.Π.Α.Ε.). 2001/144 2001
Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την Εταιρεία Παγίων της Ε.Υ.Δ.Α.Π. του άρθρου 4 του Ν.2744/99. 2001/155 2001
Οργανισμός Ινστιτούτου Κρητικού Δικαίου 2001/18 2001
Οργάνωση της Γραμματείας της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής 2001/194 2001
Καθορισμός της διαρθρώσεως, των αρμοδιοτήτων ως και λοιπών λειτουργικών ρυθμίσεων αφορωσών την Υπηρεσία Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφαλίσεως (ΥΠ.Ε.ΔΥ.Φ.Κ.Α.) και την Υπηρεσία Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Αναπτύξεως Πληροφορικής της Γε[...]" 2001/275 2001
Τροποποίηση του Β.Δ. 665/62 «Περί της υγειονομικής περιθάλψεως των τακτικών δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων, των πολιτικών και στρατιωτικών συνταξιούχων, των μελών των οικογενειών αυτών κ.λπ. (Α΄ 167). 2001/291 2001
Για τον καθορισμό των θέσεων ή ειδικοτήτων προσωπικού των Περιφερειών, στις οποίες επιτρέπεται ο διορισμός ή η πρόσληψη πολιτών των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και εκείνων που επιφυλάσσονται μόνο σε Έλληνες πολίτες 2001/332 2001
Οργανισμός Διάρθρωσης Υπηρεσιών του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ). 2001/343 2001
Οργανισμός Κεντρικής Υπηρεσίας των Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας (Πε.Σ.Υ). 2001/357 2001
Οργάνωση της Γραμματείας της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. 2001/376 2001
Σύσταση κλάδου και μεταφορά θέσεων προσωπικού στο Ταμείο Συντάξεων Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων. 2001/43 2001
Τροποποίηση - συμπλήρωση του Π.Δ. 327/1998 «Σύσταση Συμβουλίου Χωροταξάις, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΣΧΟΠ) και Συμβουλίου Μελετών (Σ.Μ.) στο Υπουργείο Αιγαίου» (ΦΕΚ 221/τ.Α΄/ 29.8.1998). 2001/47 2001