ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Για την κύρωση από την Ελλάδα της Διεθνούς Συµφωνίας του +987 για το Φυσικό Καουτσούκ. 1990/1890 1990
Κύρωση Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για τις διεθνείς μεταφορές ευπαθών τροφίμων και για τον ειδικό εξοπλισμό που θα χρησιμοποιείται γι αυτές τις μεταφορές (ΑΤΡ) που υπογράφηκε στη Γενεύη την 1η Σεπτεμβρίου 1970. 1992/2006 1992
Κύρωση Σύμβασης διεθνούς εμπορίας ειδών της άγριας πανίδας και χλωρίδας που κινδυνεύουν να εξαφανισθούν με τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ αυτής. 1992/2055 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Κύρωση Συμφώνου φιλίας, συνεργασίας και καλής γειτονίας Ελλάδας - Ρουμανίας. 1992/2090 1992
Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. 1992/2094 1992
Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 –2013. 2007/3614 2007
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν για την αμοιβαία προστασία και προώθηση των επενδύσεων και των ρηματικών διακοινώσεων σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 1 π[...]" 2008/3643 2008
Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων 2008/3669 2008
Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών και άλλες διατάξεις. 2009/3769 2009
Αναθεώρηση Διατάξεων του ν. 703/1977 περί Ανταγωνισμού και άλλες διατάξεις. 2009/3784 2009
Έξοδος της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως- Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π.) από το Δημόσιο Τομέα. 1992/139 1992
Ίδρυση και λειτουργία Επαγγελματικής Σχολής Υπαλλήλων Δασοπροστασίας. 1992/142 1992
Έξοδος της «Δημοσίας Επιχειρήσεως Πετρελαίου Α.Ε.» (ΔΕΠ) από το δημόσιο τομέα. 1992/190 1992
Σύσταση Οργανισμού Αναπτύξεως Δωδεκανήσου. 1992/205 1992
Όροι Υγειονομικού Ελέγχου που διέπουν τις συναλλαγές με άλλα Κράτη - Μέλη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ε.Κ.) και τις εισαγωγές από τρίτες χώρες πουλερικών και αυγών επώασης, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 90/539/ΕΟΚ του Συμβουλίου. 1992/211 1992
Σύσταση στο Υπουργείο Γεωργίας Γενικής Γραμματείας Ζωικής και Αλιευτικής Παραγωγής, Κτηνιατρικής; Γεωργικών Εφαρμογών και Έρευνας, τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 402/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας» (Α 187)». 1992/35 1992
(ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/48 1992
(1) Τροποποίηση και συμπλήρωση των α) π.δ. 599/1985 (Α 123), β) Π.Δ. 125/1986 (Α 43), γ) π.δ. 36/1987 (Α 10) και δ) π.δ. 959/1981 (Α 241) όπως ισχύουν σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 64/432/ΕΟΚ (άρθρα 4α και 4β), 72/461/ΕΟΚ (άρθρο 13α), 85/323/ΕΟΚ, 85[...]" 1992/49 1992
Τροποποίηση των Προεδρικών διαταγμάτων 258/1987 (ΦΕΚ 125/Α΄) και 152/2000 (ΦΕΚ 130/Α΄), σύμφωνα με την Οδηγία 2006/100/ΕΚ. 2008/86 2008