Σ. ΚΟΥΒΕΛΑΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: Σ. ΚΟΥΒΕΛΑΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Έγκριση 3ου Πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Ιταλίας στον επιστημονικό και τεχνολογικό τομέα για την περίοδο 1991 - 1993, Ρώμη 19 Ιουλίου 1991. 1992/1_27.01.1992 1992
Κύρωση συμβάσεων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Ιδρύματος «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ» και Ιδρυση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ». 1992/2012 1992
Ταμείο διαχείρισης πιστώσεων για την εκτέλεση αρχαιολογικών έργων και άλλες διατάξεις. 1992/2021 1992
Τροποποίηση, αντικατάσταση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 1428/1984 «Εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών και άλλες διατάξει». 1993/2115 1993
Ίδρυση Πυροσβεστικού Σταθμού Γ Τάξης στο Δήμο Διδυμοτείχου του Νομού Έβρου. 1992/118 1992
Ίδρυση Πυροσβεστικού Σταθμού Δ Τάξης στο Δήμο Μολάων του Νομού Λακωνίας. 1992/120 1992
Ίδρυση Πυροσβεστικού Σταθμού Δ Τάξης στο Δήμο Μουζακίου του Νομού Καρδίτσας. 1992/121 1992
Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση προεδρικών διαταγμάτων σε θέματα αρμοδιότητας υπουργείων. 1992/130 1992
Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 1992/138 1992
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ/τος 23/91 (9Α) «Σύσταση Γενικής Δ/νσης στον Αυτόνομο Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας (Α.Ο.Ε.Κ.). 1992/181 1992
Σύσταση Γενικών Διευθύνσεων στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.). 1992/277 1992
Σύσταση στο Υπουργείο Γεωργίας Γενικής Γραμματείας Ζωικής και Αλιευτικής Παραγωγής, Κτηνιατρικής; Γεωργικών Εφαρμογών και Έρευνας, τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 402/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας» (Α 187)». 1992/35 1992
Μεταφορά και μετονομασία Κρατικών Παιδικών και Κρατικών Βρεφονηπιακών Σταθμών». 1993/216 1993
Ίδρυση Προξενικών Γραφείων στις Πρεσβείες της Ελλάδος στη Σεούλ και στο Ελσίνκι, κατάργηση Αμίσθων Γενικών Προξενείων της Ελλάδος στη Σεούλ και στο Ελσίνκι, μεταφορά έδρας Αμίσθου Προξενείου της Ελλάδος στην VΑΑSΑ, ίδρυση Πρεσβειών της Ελλάδος στο Λά[...]" 1993/272 1993
Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές υπηρεσίες διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. 1993/28 1993
Αύξηση των θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 1993/308 1993
Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικού Εκσυγχρονισμού στο Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης. 1993/315 1993
Ίδρυση Πυροσβεστικού Σταθμού Δ Τάξης στο Δήμο Ιτέας του Νομού Φωκίδας. 1993/327 1993
Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 1993/45 1993
Για την Προστασία των εργαζομένων από φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς παράγοντες και τροποποίηση και συμπλήρωση του Π. Δ/τος 307/86 (135 Α) σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 88/642/ ΕΟΚ. 1993/77 1993