ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΜΠΙΖΑ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΜΠΙΖΑ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person