ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΛΑΜΗ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΛΑΜΗ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person