ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Οργανισμός διοικητικών υπηρεσιών Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Σερρών. 2002/221 2002
Ίδρυση Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 2002/230 2002
Αναπροσδιορισμός των προσόντων και κριτηρίων επιλογής των στελεχών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τροποποίηση της διαδικασίας επιλογής αυτών. 2002/25 2002
Ίδρυση Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 2002/277 2002
Αντικατάσταση του Π.Δ. 233/1990 «΄Ιδρυση και λειτουργία Κέντρου Τεχνολογικής ΄Ερευνας (ΚΤΕ) στην Πάτρα» (Α΄ 90). 2002/352 2002
Οργανισμός διοικητικών υπηρεσιών Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πάτρας 2002/354 2002
Οργανισμός διοικητικών υπηρεσιών Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Μεσολογγίου. 2002/358 2002
Οργανισμός διοικητικών υπηρεσιών Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Λάρισας. 2002/362 2002
Οργανισμός διοικητικών υπηρεσιών Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Καβάλας. 2002/363 2002
Ίδρυση Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λαρίσης. 2002/380 2002
Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, αρμοδιότητες αυτών, όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία εκλογής των αιρετών τακτικών και αναπληρωματικών μελών των συμβουλίων αυτών. 2003/1 2003
Επαγγελματικά Δικαιώματα των πτυχιούχων των Τμημάτων: α) Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής, β) Τεχνολογίας Μουσικών Οργάνων και γ) Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής της Σχολής Μουσικής Τεχνολογίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.). 2003/141 2003
Ίδρυση Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων. 2003/195 2003
Ίδρυση Παραρτημάτων, Σχολής και Τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), μετονομασία Τμημάτων Τ.Ε.Ι., ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας τους, σύσταση θέσεων προσωπικού των Τ.Ε.Ι. και της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολο[...]" 2003/247 2003
Αξιολόγηση των μαθητών του Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου και άλλες διατάξεις. 2003/323 2003
Ιδρύσεις Γραφείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 2003/342 2003
Ίδρυση Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Αιτωλοακαρνανίας. 2003/36 2003
Ίδρυση Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Δωδεκανήσου. 2003/37 2003
Ίδρυση Γραφείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 2004/31 2004
Ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Τεχνολογικής Έρευνας (Κ.Τ.Ε.) Θεσσαλονίκης, Σερρών, Καβάλας και τροποποίηση των Π.Δ. 306/1994, 143/2001, 214/2001 και 352/2002. 2004/36 2004