ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΠΑΤΟΥΧΑ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΠΑΤΟΥΧΑ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person