ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Έξοδος της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως- Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π.) από το Δημόσιο Τομέα. 1992/139 1992
. (2) Αρμοδιότητες αστυκτηνιάτρων αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. 1992/148 1992
Ίδρυση Αστυνομικού Τμήματος Μπενιτσών Κέρκυρας. 1992/163 1992
Ίδρυση και λειτουργία Παραρτήματος Σχολής Αστυφυλάκων Καρδίτσας. 1992/164 1992
Ίδρυση Αστυνομικού Τμήματος Περιφέρειας Καλαμάτας. 1992/17 1992
(ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/210 1992
Είσοδος και διαμονή στην Ελλάδα υπηκόων κρατών μελών της ΕΟΚ, που δεν έχουν το δικαίωμα αυτό βάσει άλλων διατάξεων του κοινοτικού δικαίου ή σπουδάζουν ή έχουν παύσει την επαγγελματική τους δραστηριότητα ως μισθωτοί ή μη μισθωτοί εργαζόμενοι, σε συμμό[...]" 1992/278 1992
Ίδρυση Αστυνομικού Τμήματος Ζεφυρίου Αττικής. 1992/280 1992
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 349/1990 «Χορήγηση και επέκταση αδειών ικανότητας οδηγού και χειριστή υπηρεσιακών αυτοκινήτων και μηχανημάτων στους Πυροσβεστικούς Υπαλλήλους» (ΦΕΚ 139/Α) και άλλες διατάξεις. 1992/297 1992
Ρυθμίσεις θεμάτων ιεραρχίας, κρίσεων, προαγωγών και αποστρατείας των αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος. 1992/305 1992
Ρυθμίσεις μισθολογικών θεμάτων του Πυροσβεστικού προσωπικού και άλλες διατάξεις. 1992/346 1992
Έγκριση εισαγωγής εκ του εξωτερικού ενός αεροσκάφους και των εις αυτό προσαρτημένων κινητήρων, ανταλλακτικών και λοιπού αεροπορικού υλικού, βάσει του Ν.Δ. 2687/53, από την Εταιρεία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ Α.Ε.». 1992/381 1992
Τροποποίηση του άρθρου 46 του Ν. 1481/1984 Οργανισμός του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης (Α 152). 1992/64 1992
Ίδρυση Τμήματος Τροχαίας Νέων Μουδανιών. 1992/82 1992
Μετονομασία των Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Πολυτεχνικών Σχολών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου τους. 1993/266 1993
Ίδρυση, Οργάνωση και Λειτουργία Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. 1993/267 1993
Πειθαρχικό Συμβούλιο στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών. (Ο.Α.Σ.) 1993/316 1993
Τροποποίηση του Π.Δ. 56/1989 «Οργανισμός της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. 1993/35 1993
Ρύθμιση θεμάτων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. 1993/409 1993
Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. 1993/410 1993