ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
(ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2008/1_12.09.2008 2008
(ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2008/2_12.09.2008 2008
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 1ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο-Αιγυπτιακής Επιτροπής Επιστηµονικής και Τεχνολογικής συνεργασίας για την περίοδο 2006-2008» (Αθήνα, 21 Δεκεµβρίου 2006). 2008/Φ.0544_Μ.5987_ΑΣ.83 2008
΄Εγκριση των Συμφωνηθέντων Πρακτικών της 5ης Συνόδου της Ινδο-ελληνικής Μικτής Οικονομικής Επιτροπής. 2008/Φ.0544_Μ.6091_ΑΣ957 2008
Έγκριση Πρωτοκόλλου της 1ης συνόδου της Μικτής Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Οικονομική, Τεχνολογική και Επιστημονική Συνεργασία μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας. (Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2007). 2008/Φ.0544_Μ.6093_ΑΣ.970 2008
Κατάργηση των Β. Δ. 263/1971 Περί επεκτάσεως των εν Αθήναις εγκαταστάσεων της Αν. Εταιρίας υπό την επωνυμίαν «Προνομιούχος Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Αποθηκών της Ελλάδος» (ΦΕΚ 78/Α/1971), Π.Δ. 442/1975 Περί επεκτάσεως των εν Αθήναις εγκαταστάσεων της[...]" 2004/168 2004
Κανόνες υγειονομικού ελέγχου που διέπουν την παραγωγή, μεταποίηση, διανομή και εισαγωγή προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2002/99/ΕΚ του Συμβουλίου και τα άρθρα 1 και 2 της Οδηγίας 200[...]" 2005/178 2005
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του π.δ. 365/ 2002 (Α΄ 307) «Μέτρα προστασίας κατά της εισαγωγής από άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα στη Χώρα ή μέσω αυτής σε άλλο κράτος μέλος της Κοινότητας οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα κ[...]" 2005/179 2005
Τροποποίηση διατάξεων του μέρους Α΄ του π.δ/τος 259/1998 (ΦΕΚ 191/Α/12.8.1998) «περί απαγορεύσεως της χρησιμοποιήσεως ορισμένων ουσιών με ορμονική ή θυρεοστατική δράση και των β-αγωνιστών στη ζωική παραγωγή για κερδοσκοπικούς λόγους, περί λήψεως μέτρ[...]" 2005/233 2005
Υγειονομικοί όροι τους οποίους πρέπει να πληρούν τα ζώντα αιγοπρόβατα, που αποτελούν αντικείμενο εμπορίου, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 91/68/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως ισχύει. 2005/242 2005
Μέτρα για την καταπολέμηση της αφρικανικής πανώλους των χοίρων και τροποποίηση του Παραρτήματος Ι του Π.Δ. 138/1995 (Α 88΄) σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2002/60/ΕΚ του Συμβουλίου. 2005/37 2005
Τροποποίηση των προεδρικών διαταγμάτων 420/1993 (Α΄ 179) και 297/1997 (Α΄ 213) σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2002/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 2005/38 2005
Μέτρα για την καταπολέμηση της κλασσικής πανώλους των χοίρων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2001/89/ΕΚ του Συμβουλίου και τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 133/1992 (Α΄ 66). 2005/39 2005
Υγειονομικός έλεγχος σπέρματος βοοειδών σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 88/407/ΕΟΚ του Συμβου­λίου, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την Οδηγία 2003/43/ΕΚ του Συμβουλίου. 2006/130 2006
Κανόνες υγειονομικού ελέγχου για την εισαγωγή και τη διαμετακόμιση ορισμένων ζώντων οπληφόρων ζώων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 2004/68/ΕΚ και τροποποίηση ορισμένων διατάξεων. 2006/245 2006
Αναγνώριση διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων των κτηνιάτρων υπηκόων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και μέτρα για τη διευκόλυνση της πραγματικής άσκησης του δικαιώματος εγκατάστασης και του δικαιώματος ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στην Ελλάδα σ[...]" 2006/40 2006
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 455/1990 «Σύσταση και αναδιάρθρωση Κτηνιατρικών Υπηρεσιών Υπουρ­γείου Γεωργίας» (ΦΕΚ 174/Α΄). 2008/28 2008
Μέτρα για την καταπολέμηση της γρίπης των πτηνών σε συμμόρφωση με την οδηγία 2005/94/ΕΚ του Συμβουλίου (L 10). 2008/33 2008
Συμπλήρωση του καταστατικού της ευρωπαϊκής συνεταιριστικής εταιρίας όσον αφορά το ρόλο των εργαζομένων, σύμφωνα με την Οδηγία 2003/72/ΕΚ /22.7.2003 2008/44 2008
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 138/1995 «θέσπιση γενικών μέτρων καταπολέμησης ορισμένων ασθενειών των ζώων καθώς και ειδικών μέτρων για την φυσαλιδώδη νόσο των χοίρων…» (Α΄ 88) σε συμμόρφωση προς την υπ’ αριθμ. 2007/10/ΕΚ Οδηγία της Επιτροπής της Ε.Ε. 2008/54 2008