Κ. ΓΙΑΤΡΑΚΟΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: Κ. ΓΙΑΤΡΑΚΟΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις. 1992/2065 1992
Ίδρυση Πυροσβεστικού Σταθμού Γ Τάξης στο Δήμο Διδυμοτείχου του Νομού Έβρου. 1992/118 1992
Ίδρυση Πυροσβεστικού Σταθμού Δ Τάξης στο Δήμο Μουζακίου του Νομού Καρδίτσας. 1992/121 1992
Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 1992/138 1992
Μεταφορά και μετατροπή Κρατικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Σύσταση θέσεως σε Κρατικό Παιδικό Σταθμό και άλλες διατάξεις. 1992/182 1992
Περί υπαγωγής στις διατάξεις του Ν.Δ. 1017/1971 «περί συστάσεως Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών κτιρίων» και των κτιρίων στέγασης του Ελληνικού Ινστιτούτου Διεθνούς και Αλλοδαπού Δίκιου, του Ινστιτούτου Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεω[...]" 1992/194 1992
Περί υπαγωγής στις διατάξεις του Ν.Δ. 1017/1971 «περί συστάσεως Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών κτιρίων» της μίσθωσης ακινήτου μετά του επ αυτού ανεγερθησομένου κτιρίου για την εγκατάσταση πτέρυγας νοσηλείας κρατουμένων στο Νοσοκομείο «Γ. Παπανικο[...]" 1992/195 1992
Συμπλήρωση - Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 402/88 «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας» (Α 187). 1992/200 1992
Σύσταση θέσεων - καθορισμός προσόντων διορισμού στους κλάδους ΠΕΙ9 και ΠΕ20 Πληροφορικής Εκπαιδευτικού Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΥΠ.Ε.Π.Θ. 1992/239 1992
Αύξηση και μείωση των θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 1992/253 1992
Συγκρότηση, Οργάνωση και Λειτουργία του Νοσοκομειακού Φαρμακείου. 1993/108 1993
(1 ) Τροποποίηση του Π.Δ 142/89 «Περί Οργανισμού του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων» (ΦΕΚ.Α68/7.3.89). 1993/151 1993
Εφαρμογή Αποφάσεως 787 του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών της 16.11.1992. 1993/211 1993
Αύξηση των θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 1993/308 1993
Τροποποίηση του Π.Δ. 349/92 (ΦΕΚ 171 τ.Α) του Π.Δ. 64/93 (ΦΕΚ 28 τ.Α) και σύσταση οργανικών θέσεων των κλάδων Εκπαιδευτικών Αγγλικής γλώσσας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικών Μουσικής Πρ[...]" 1993/323 1993
(1 ) Εφαρμογή Αποφάσεως 733 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών της 23 Ιανουαρίου 1992. 1993/334 1993
Ίδρυση και Λειτουργία του «Εθνικού Κέντρου Έρευνας, Πρόληψης και θεραπείας του Σακχαρώδη Διαβήτη και των Επιπλοκών του». 1993/339 1993
Σύσταση Επαρχείων. 1993/361 1993
Σύσταση κλάδων και θέσεων προσωπικού για την κάλυψη αναγκών των Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων (Σ.Σ.Ν.) των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 1993/445 1993
Για την Προστασία των εργαζομένων από φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς παράγοντες και τροποποίηση και συμπλήρωση του Π. Δ/τος 307/86 (135 Α) σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 88/642/ ΕΟΚ. 1993/77 1993