ΣΠΗΛΙΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΣΠΗΛΙΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Κύρωση της από 31 Οκτωβρίου 2005 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Παράταση της αναστολής ισχύος των διατάξεων του ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 270 Α )». 2006/3439 2006
Οργανισμός Σχολής Διοίκησης και Επιτελών Π.Ν. (Ο/ΣΔΕΠΝ). 2004/127 2004
Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 107/1998 (ΦΕΚ 98/ 7.5.1998 τ.Α~) «Αποστολή και συγκρότηση του Όπλου της Αεροπορίας Στρατού και καθορισμός κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας σχετικής με το Όπλο αυτό». 2004/152 2004
Τροποποίηση του Β.Δ. 846/1968 «Περί Οργανισμού Σχολής Ναυτικών Δοκίμων» (Α΄ 298). 2004/181 2004
Τροποποίηση του Π.Δ. 1338/1981 «Περί Οργανισμού Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού» (Α~ 334). 2004/208 2004
Τροποποίηση του Π.Δ. 262 της 27.9.1999 (Α΄ 214) κατά το μέρος που αφορά στον καθορισμό ορίων του Ναυτικού Οχυρού (Ν.Ο.) της περιοχής Λιμνοναρίου της νήσου Σκύρου. 2004/225 2004
Τροποποίηση του β.δ. της 10.12.1956 (Α΄ 295) κατά το μέρος που αφορά στον καθορισμό ορίων του Ναυτικού Οχυρού (Ν.Ο) της περιοχής Αράξου του κόλπου Πατρών. 2005/108 2005
Τροποποίηση του β.δ. της 10.12.1956 (Α΄ 295) κατά το μέρος που αφορά στον καθορισμό ορίων του Ναυτικού Οχυρού (Ν.Ο) περιοχής Πειραιά. 2005/109 2005
Ίδρυση Ναυτοδικείου και Αεροδικείου στα Ιωάννινα. 2005/144 2005
Τροποποίηση - Συμπλήρωση Νομοθετημάτων της Σχολής Ικάρων. 2005/168 2005
Κατάργηση Ναυτικού Οχυρού (Ν.Ο.) περιοχής Βριλησσίων. 2005/25 2005
Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 273/1998 «Περί Σχολείων υποχρεωτικής φοίτησης μονίμων αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων» (ΦΕΚ Α΄ 199). 2005/28 2005
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 292/2001 Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας επιλογής υποψηφίων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΦΕΚ Α΄ 204), όπως αυτό τροποποιήθηκε από το π.δ. 6/2003 (ΦΕΚ Α΄ 5). 2005/65 2005
Τροποποίηση του π.δ. 88/1999 «Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 93/104/ΕΚ» (Φ.Ε.Κ. 94 Α~) σε συμμόρφωση με την οδηγία 2000/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 2005/76 2005
Τροποποίηση π.δ. 322/2003 «Οργανισμός Σχολής Υποβρυχίων (Ο/ΣΥΒ)» (Α/271). 2005/87 2005