ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΓΓΙΝΑΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΓΓΙΝΑΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Σύσταση και Καταστατικό της «Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) και λοιπές ασφαλιστικές και οργανωτικές διατάξεις. 2007/3607 2007
Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας τους, κατά τροποποίηση του π.δ. 307/1986 όπως ισχύει, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2006/15/ΕΚ. 2007/162 2007
Τροποποίηση του άρθρου 33 του Καταστατικούτου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Ο.Τ.Ε. 2007/170 2007
Υπαγωγή στην ασφάλιση του Ταμείου Ασφαλίσεως Ασθένειας Προσωπικού Τραπεζών Πίστεως, Γενικής και Αμέρικαν Εξπρές του προσωπικού της ΡRΟΤΟΝ ΒΑΝΚ Α.Ε. 2007/171 2007
Συμπλήρωση του π.δ/τος 598/1976 (Α΄ 218) «Περί εγκρίσεως Κανονισμού λειτουργίας των παρά τω Ταμείω Ασφαλίσεως Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου, Κλάδων Επικουρικής Ασφαλίσεως Προνοίας και Ασθενείας», όπως συμπληρώθηκε με το π.δ/μα 74/1999 (Α΄ 87). 2007/172 2007
Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 του Κανονισμού το κλάδου Υγείας του Ταμείου Ασφάλισης Συμβολαιογράφων. 2007/214 2007
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/9/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη μέλη (ΕΕL 31/6.2.2003). 2007/220 2007