ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Κύρωση του Πρωτοκόλλου 1988, που αναφέρεται στη Διεθνή Σύμβαση για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη θάλασσα, 1974. 1994/2208 1994
Κύρωση του Πρωτοκόλλου. 1988, που αναφέρεται στη Διεθνή Σύμβαση περί Γραμμών Φορτώσεως, 1966 και άλλες διατάξεις. 1994/2209 1994
Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού του Λιμενικού Σώματος (Λ.Σ) και άλλες διατάξεις 1995/2329 1995
Σύσταση Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Πολιτικού Προσωπικού στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. 1994/13 1994
Τροποποίηση διατάξεων του Β.Δ. 160/1970 (ΦΕΚ 44Α) Περί Ταμείου Αρωγής Λιμενικού Σώματος (ΤΑΛΣ). 1994/283 1994
Ίδρυση Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. 1994/304 1994
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Β.Δ. 631/72 (ΦΕΚ 180Α/16.10.72) «Περί οργανώσεως και λειτουργίας της Δημόσιας Σχολής Εμπορικού Ναυτικού Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων» όπως αυτό τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 425/88 (ΦΕΚ 196Α/30.8.88) και 365/92 (ΦΕΚ 184Α/92). 1994/377 1994
Ειδικά προσόντα υποψηφίων για την απόκτηση διπλωμάτων Πλοιάρχων, Μηχανικών Α, Β και Γ τάξης και Ραδιοτηλεγραφητών Α και Β τάξης του Εμπορικού Ναυτικού. 1994/89 1994
Καθορισμός τελών υπέρ του Λογαριασμού Επιθεωρήσεων και τρόπου είσπραξης και διαχείρισης αυτών. 1995/115 1995
Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση υπουργικών αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητος Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. 1995/184 1995
Ίδρυση Σχολής Επιστημών Αγωγής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. 1995/2 1995
Τροποποίηση του Π.Δ. 542/1984 «Εξουσιοδότηση οργάνων για την καταμέτρηση της χωρητικότητας των Ελληνικών πλοίων, καθορισμός τελών, έκδοση και τύπος των σχετικών πιστοποιητικών καταμέτρησης» (Α 201), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 56/1990 (Α 23). 1995/233 1995
Για τη συμπλήρωση του Π.Δ. 12/1993 (Α5) «Περί προσβάσεως σε θέσεις εργασίας επί Ελληνικών Εμπορικών πλοίων, ναυτικών, υπηκόων Κρατών Μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και αναγνωρίσεως θαλάσσιας υπηρεσίας που διανύεται από Έλληνες ναυτικούς σε πλοία που[...]" 1995/315 1995
Ίδρυση Β, Γ, και Δ Λιμενικών Τμημάτων στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Ραφήνας καθορισμός της τοπικής και καθ ύλην αρμοδιότητάς τους και τροποποίηση των περιφερειών δικαιοδοσίας των Κεντρικών Λιμεναρχείων Ραφήνας και Χαλκίδας. 1995/324 1995
(1 ) Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για την προώθηση βελτιωμένης ιατρικής περίθαλψης στα πλοία, σύμφωνα με την οδηγία 92/29/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 1992. 1995/376 1995
Ηθικές αμοιβές διαμνημονεύσεων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος 1995/407 1995
Ίδρυση Υπολιμεναρχείου στην Κάρυστο, καθορισμός της περιφέρειας δικαιοδοσίας του και τροποποίηση της περιφέρειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ραφήνας. 1995/44 1995
Μετονομασία του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών και καθορισμός του γνωστικού του αντικειμένου. 1995/94 1995
Αποδοχή τροποποιήσεων της Δ. Σύμβασης «περί Διεθνών Κανονισμών προς Αποφυγήν Συγκρούσεων εν θαλάσση, 1972», που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 93/74, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. 1996/11 1996