ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Καθορισμός ειδικοτήτων, διαδικασία ένταξης και προσόντα προσωπικού των Υπηρεσιών Πληροφορικής των Υπουργείων Εμπορικής Ναυτιλίας και Δημόσιας Τάξης. 1998/410 1998
Ίδρυση Λιμενικού Σταθμού στο Αγκίστρι και καθορισμός της τοπικής και καθύλην αρμοδιότητάς του. 1999/275 1999
Ίδρυση και οργάνωση Βρεφονηπιακού Σταθμού του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. 2002/361 2002
Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης και στο εποπτευόμενο απ’ αυτό Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, Κέντρο Διαφύλαξης Αγιορείτικης Κληρονομιάς (ΚΕ.Δ.Α.Κ.). 2002/370 2002
Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Υπουργείο Οικονομικών. 2002/8 2002
Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέσεις εποπτευομένων από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Ανωνύμων Εταιρειών. 2003/158 2003
Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης σε θέσεις και ειδικότητες προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 2003/21 2003