Θ. ΠΑΓΚΑΛΟΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: Θ. ΠΑΓΚΑΛΟΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Έγκριση Πρωτοκόλλου της 5ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο-Τυνησιακής Διϋπουργικής Επιτροπής Οικονομικής και Τεχνικής Συνεργασίας, (Αθήνα, 14.6.1996). 1996/Φ.0544_2_ΑΣ480_Μ.4601 1996
Φ.0544/ΑΣ 56/Μ. 4244 Έγκριση Αποφάσεων Εκτελεστικής Επιτροπής SCΗΕΝGΕΝ. 1998/1_28.04.1998 1998
Έγκριση Συμφωνίας παράτασης εκτελέσεως Ελληνο - Αιγυπτιακής Συμφωνίας αποζημιώσεων της 26.9.1966. 1998/Φ.0544_4_ΑΣ834_Μ.4751 1998
Έγκριση του Πρακτικού της 4ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο -Μαροκινής Επιτροπής οικονομικής και τεχνητής συνεργασίας. 1998/Φ.0544_4_ΑΣ_309_Μ.4713 1998
Έγκριση Πρακτικών της Ελληνο-γερμανικής Επιτροπής για την επιστήμη και την τεχνολογία. Πύλος, 25.6.1997. 1998/Φ.0544_5_ΑΣ647_Μ.4731 1998
Έγκριση του Μνημονίου αμοιβαίας κατανοήσεως μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. 1999/Φ.0544_5_ΑΣ763_Μ.4874 1999
Κύρωση Συνθήκης Οικονομικής, Κοινωνικής και Πολιτιστικής Συνεργασίας και Συλλογικής Αυτοάμυνας, όπως τροποποιήθηκε με το τροποποιητικό και συμπληρωματικό Πρωτόκολλο και των Πρωτοκόλλων και Παραρτημάτων αυτής και του Πρωτοκόλλου Προσχώρησης της Ελλάδα[...]" 1994/2179 1994
Κύρωση Πράξης για την τροποποίηση του Πρωτοκόλλου περί του Καταστατικού της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων με την οποία εξουσιοδοτείται το Συμβούλιο των Διοικητών να ιδρύσει Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. 1994/2184 1994
Κύρωση των τροποποιήσεων, που υιοθετήθηκαν την 7η Νοεμβρίου 1991 και την 4η Νοεμβρίου 1993 από τη Συνέλευση του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (Δ.Ν.Ο. -Ι.Μ.Ο.) στη Διεθνή Σύμβαση «Περί Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού», που υπογράφηκε στη Γενεύη την [...]" 1994/2220 1994
Κύρωση Συμφωνίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Πολωνίας για τη συνεργασία του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εσωτερικών της Δημοκρατίας της Πολωνίας σε θέματα αρμοδιότητάς τους. 1994/2221 1994
Κύρωση υπουργικής Συμφωνίας για την καθιέρωση της Μονάδας Δίωξης Ναρκωτικών ΕURΟΡΟL. 1994/2223 1994
Κύρωση της Συμφωνίας περί εμπορίου πολιτικών αερο¬σκαφών μετά του Πρωτοκόλλου που αφορά στην τροποποίηση του Παραρτήματος της Συμφωνίας. 1998/2583 1998
Σύσταση Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής. 1998/2667 1998
Ρύθμιση θεμάτων του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ) και άλλες διατάξεις. 1998/2671 1998
Εφαρμογή αποφάσεως1022(1995) τουΣυμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμ. Εθνών. 1996/157 1996
Ίδρυση Γραφείου Ακολούθου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (Ο.Ε.Υ.) στην Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. 1997/317 1997
Διαδικασία ελέγχου, εκκαθάρισης και εντολής πληρωμής των δαπανών του Δημοσίου. 1998/151 1998
Περί συνθέσεως προσωπικού διπλωματικών και προξενικών αρχών. 1998/194 1998