Μ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: Μ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
(ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1_20.08.1992 1992
Πράξη Διοικητή αριθ. 2075/30.4.1992 (Αρθρο 1 του Ν. 1266/82) Συμπλήρωση της ΠΔ/ΤΕ 1164/16.10.1987, όπως ισχύει, σχετικά με τις επενδύσεις των τραπεζών σε μετοχικούς τίτλους. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1992/1_26.05.1992 1992
Τροποποίηση της απόφασης ΕΝΠΘ 499/15/18.5.92. (Συνεδρίαση 505/23.7.92, θέμα 5) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αφού έλαβε υπόψη: α) Την απόφαση ΕΝΠΘ 499/15/18.5.92 σχετικά με την έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας νέων[...]" 1992/1_28.08.1992 1992
Πράξη Διοικητή αριθ. 2017/22.1.92 (Άρθρο 1 του Ν. 1266/82) Μείωση του ποσοστού των καταθέσεων- των εμπορικών τραπεζών, που διατίθεται υποχρεωτικά για επενδύσεις σε έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου και ομολογίες κρατικών δανείων οικονομικής ανα[...]" 1992/1_30.01.1992 1992
Συμπλήρωση της ΠΔ/ΤΕ 1379/24.10.88, όπως ισχύει, που καθορίζει τις προϋποθέσεις παροχής άδειας για ίδρυση πιστωτικού ιδρύματος στην Ελλάδα. (Συνεδρίαση 494/26.2.92, θέμα 2) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1992/284_8_ 1992
Εγκριση παράτασης της προθεσμίας έναρξης λειτουργίας νέων υποκαταστημάτων και Θυρίδων Συναλλαγών της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. (Συνεδρίαση 493/3.2.92, θέμα 6) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1992/2_06.03.1992 1992
Συναλλαγματική παρακολούθηση βάσει των διατάξεων της απόφασης ΕΝΠΘ 60/17/16.5.83 των δανείων σε συνάλλαγμα που χορηγούνται από τις τράπεζες σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις στα πλαίσια της απόφασης ΕΝΠΘ 481/2/2.8.91. (Συνεδρίαση 507/27.8.92, θέμα 4) ΤΡΑΠΕ[...]" 1992/4_29.10.1992 1992
Χορήγηση συναλλάγματος σε δικαιούχους δανείων της ΠΔ/ΤΕ 1976/ 19.9.91, όπως ισχύει, για την πληρωμή ασφαλίστρου συμβολαίων κάλυψης κινδύνου από άνοδο των επιτοκίων. (Συνεδρίαση 508/10.9.92, θέμα 5) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤ[...]" 1992/6_29.10.1992 1992
Χρηματοδότηση σε δραχμές τεχνικών εταιρειών που εδρεύουν σε χώρες της Ε.Κ. (Συνεδρίαση 509/1.10.92, θέμα 6) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1992/7_29.10.1992 1992
Τροποποίηση της απόφασης ΝΕ 1097/1/22.5.59, όπως ισχύει. (Συνεδρίαση 537/20.12.93, θέμα 7) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1993/272_2_ 1993
Έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας έξι (6) νέων ανταλλακτηρίων συναλλάγματος στην Ελλάδα από την Εταιρεία «Τhοmas Cοοk Fοreign Μοney Ltd» Λονδίνου. (Συνεδρίαση 544/27.7.93, θέμα 1) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1994/509 1994
Έγκριση ίδρυσης δύο (2) υποκαταστημάτων από την Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. στη Βουλγαρία. (Συνεδρίαση 557/16.5.1995, θέμα 16) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1995/1_28.06.1995 1995
Υπαγωγή των επιχειρήσεων παραγωγής εκρηκτικών υλών στις διατάξεις χρηματοδότησης της βιοτεχνίας από το “ειδικό κεφάλαιο” της απόφ. ΝΕ 197/11/78. (Συνεδρίαση 613/18.5.98, θέμα 32) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1998/1_03.07.1998 1998
Κίνηση λογαριασμών καταθέσεων σε ευρώ, εθνικά νομίσματα χωρών-μελών της ευρωζώνης και λοιπά νομίσματα. (Συνεδρίαση 92/16.1.2001, θέμα 5ο) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 2001/1_22.02.2001 2001
(1) Έγκριση του Οργανισμού του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης. 1996/245 1996