ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τροποποίηση του β.δ. 465/1970 «Περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων προ πρατηρίων κειμένων εκτός των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και κωμών ή εκτός κατοικημένων εν γένει περιοχών και περί κυκλοφοριακής συνδέσεως εγ[...]" 2006/118 2006
Καθορισμός ποσοστών απομείωσης Αρωματικών Υδρογονανθράκων, κωδικών Σ.Ο. 27.07 και Σ.Ο. 29.02 και άλλων ενεργειακών προϊόντων. 2007/11 2007
Σύσταση Δημοτικού Ιδρύματος με το όνομα «Ίδρυμα Δημήτρη Κιτσίκη» στο Δήμο Ζωγράφου του Νομού Αττικής. 2008/129 2008
Τροποποίηση του π.δ. 193/2005 με τίτλο «Σύσταση Κοινοτικού Ιδρύματος με την επωνυμία ‘‘Κοινοτικός Οίκος Ευγηρίας Θεόδωρος και Δέσποινα Κυριακίδου” στην Κοινότητα Δροσιάς του Ν. Αττικής». 2008/199 2008
Σύσταση Δημοτικού Ιδρύματος με το όνομα «Γηροκομείο ο Άγιος Νεκτάριος της Στοργής και της Αγάπης» στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας του Νομού Αρκαδίας 2008/71 2008
Τροποποίηση της συστατικής πράξης του «Δημοτικού Οργανισμού Προνοίας», όπως συστήθηκε με το Β.Δ. της 30.12.1955 (ΦΕΚ Α΄ 30/21.1.1956) «Περί συστάσεως εν τω Δήμω Ρόδου Ιδρύματος, υπό το όνομα “Δημοτικός Οργανισμός Προνοίας”» και τροποποιήθηκε με το Π.[...]" 2014/84 2014