ΑΛ. ΚΟΝΤΟΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΑΛ. ΚΟΝΤΟΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Χρηματοδότηση του Ελληνικού Δημοσίου με ποσό μέχρι εκατόν εβδομήντα εκατομμύρια ευρώ (170.000.000,00 €) για πληρωμή Ταμειακών Διευκολύνσεων (προκαταβολών) σε δικαιούχους Μέτρων Αγροτικής Ανάπτυξης, έναντι οριστικών πληρωμών. 2008/1_24.11.2008 2008
Φ.0544/Μ.6036/ΑΣ.517 Έγκριση του κειμένου της 1ης Συνόδου της Μικτής Διυπουργικής Επιτροπής μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους του Ισραήλ. (Ιεροσόλυμα, 6.6.2007). 2008/1_22.04.2008 2008
Έγκριση των Πρακτικών της 3ης Συνάντησης της Μικτής Ελληνο-τουρκικής Επιτροπής για την Περιβαλλοντική Συνεργασία» (Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2003). 2008/Φ.0544_Μ.5601_ΑΣ.215 2008
΄Εγκριση Πρωτοκόλλου της 2ης Συνόδου της ΜικτήςΔιυπουργικής Επιτροπής για την Οικονομική, Βιομηχανική και Τεχνολογική Συνεργασία μεταξύ Ελληνικής Δημοκρατίας και Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν. (Αθήνα, 5-6 Ιουλίου 2007). 2008/Φ.0544_Μ.6053_ΑΣ.587 2008
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 7ης Συνόδου της Μικτής Υπουργικής Επιτροπής για την οικονομική, επιστημονική και τεχνική συνεργασία μεταξύ Ελληνικής Δημοκρατίας και της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας. 2008/Φ.0544_Μ.6118_ΑΣ166 2008
Αναθεώρηση των διατάξεων περί κυρώσεων του ν.δ. 136/1946 «Περί Αγορανομικού Κώδικα» και άλλες διατάξεις. 2008/3668 2008
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας για οικονομική και τεχνολογική συνεργασία. 2008/3695 2008
Συμπλήρωση και τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 126/2000 «Όροι και προϋποθέσεις επαγγελματικής εκπαίδευσης των υποψηφίων κρεοπωλών και εκδοροσφαγέων» (Α 111)». 2006/121 2006
Συμπλήρωση διατάξεων του β.δ. από 30-11 6.12.1940 «Περί επιθεωρήσεως σφαγίων» (Α 419), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα. 2006/16 2006
Συμπληρωματικά μέτρα εκτέλεσης του Κανονισμού 1774/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Οκτωβρίου 2002 για τον καθορισμό υγειονομικών κανόνων σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο. 2006/211 2006
Καθορισμός τυποποιημένων φυτοϋγειονομικών διαβατηρίων που χρησιμοποιούνται για τη διακίνηση ορισμένων φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων εντός της Χώρας και από τη Χώρα προς τα άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Κ. και των λεπτομερών διαδικασιών που σχ[...]" 2006/30 2006
Παρακολούθηση των ζωονόσων και των ζωονοσογόνων παραγόντων, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2003/99/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 2006/41 2006
Καθορισμός των υποδειγμάτων των επίσημων πιστοποιητικών φυτοϋγείας ή των πιστοποιητικών φυτοϋγείας επανεξαγωγής που συνοδεύουν φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα από τρίτες χώρες και αναφέρονται στο π.δ. 365/2002 (Α΄ 307), σε συμμόρφωση προς τη[...]" 2006/42 2006
Έλεγχοι ταυτότητας και φυτοϋγειονομικοί έλεγχοι φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων, που αναφέρονται στο Μέρος Β του Παραρτήματος V του π.δ. 365/2002 (Α΄ 307), οι οποίοι μπορεί να διενεργούνται σε τόπο διαφορετικό από το σημείο εισόδου στ[...]" 2006/84 2006
Τροποποίηση των Παραρτημάτων ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV, V, VΙ και VΙΙ του π.δ. 255/2000 (Α΄ 214) «Μέτρα για τον έλεγχο του παθογόνου βακτηρίου των γεωμήλων και της ντομάτας Ralstοnia sοlanacearum (Smith) Υabuuchi et al. σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/57/ΕΚ του Σ[...]" 2007/108 2007
Τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 216/2003 (Α΄ 181) «Περί στοιχειωδών απαιτήσεων για την προστασία των ωοπαραγωγών ορνίθων», σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2006/83/ΕΚ της Επιτροπής. 2007/232 2007
Εναρμόνιση της κτηνιατρικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/104/ΕΚ του Συμβουλίου (κτηνιατρική νομοθεσία), λόγω προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. 2007/233 2007
Συμπλήρωση και τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 365/2002 (Α΄ 307) «Μέτρα προστασίας κατά της εισαγωγής από άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα στη Χώρα ή μέσω αυτής σε άλλο κράτος μέλος της Κοινότητας οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα κα[...]" 2007/50 2007
Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, των επίσημων [...]" 2007/79 2007
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του π.δ. 205/2001 (Α΄160) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 2006/50/[...]" 2008/159 2008