Δ. ΛΙΒΑΝΟΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: Δ. ΛΙΒΑΝΟΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Έγκριση Πρωτοκόλλου 4ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο-Αλβανικής Διϋπουργικής Επιτροπής Οικονομικής, Βιομηχανικής, Τεχνικής και Επιστημονικής Συνεργασίας» (Τίρανα, 20 Ιανουαρίου 1994). 1994/1_04.10.1994 1994
Κύρωση Συμφωνίας για συνεργασία στον τομέα του Τουρισμού μεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβερνήσεως της Ρουμανίας 1994/2201 1994
Κύρωση Συμφωνίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας για συνεργασία στον τομέα του Τουρισμού. 1994/2210 1994
Κύρωση Συμφωνίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Ηνωμένων Πολιτειών του Μεξικού για συνεργασία στον τομέα του τουρισμού. 1994/2211 1994
Κύρωση Συμφωνίας για συνεργασία στο τομέα του Τουρισμού μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Αργεντινής Δημοκρατίας. 1994/2212 1994
Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης Υπουργείου Εργασίας και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων και άλλες διατάξεις. 1994/2224 1994
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» 1994/2234 1994
Πολεοδόμηση περιοχών δεύτερης κατοικίας σε Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου, προστασία φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις. 1994/2242 1994
Κύρωση Συμφωνίας Συνεργασίας και Τελωνειακής Ένωσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου 1995/2306 1995
Κύρωση Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας για τη σύναψη εταιρικής σχέσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αφ ενός και της Ρωσικής Ομοσπονδίας αφ ετέρου, μετά των Παραρτημάτων, Πρωτοκόλλων, Τελικής Πράξης και Κοινών Δηλώσεων αυτής. 1995/2310 1995