ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Προσαρμογή του Ν.Δ. 400/1970 (Α΄ 10) περί ιδιωτικής επιχειρήσεως ασφαλίσεως, όπως ισχύει, προς: i) τις διατάξεις της Οδηγίας 98/78/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 1998 σχετικά με την συμπληρωματική χρηματοοικονομι[...]" 2002/288 2002
Προσαρμογή του Ν.Δ. 400/1970 (Α΄10) «περί ιδιωτικής επιχειρήσεως ασφαλίσεως» όπως ισχύει, και του Ν. 489/76 (Α΄ 331) «Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης», όπως ισχύει, προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/26/ΕΚ [...]" 2003/10 2003
Τροποποίηση και συμπλήρωση Π.Δ. 56/1985 (ΦΕΚ 21/Α) απαιτούμενα προσόντα για την χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος αναλογιστή ασφαλιστικών επιχειρήσεων. 2003/126 2003
Συμμετοχή του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών στις δαπάνες λειτουργίας των Υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 2003/205 2003
Χρήση του όρου «Επιμελητήριο» από το σωματείο με τίτλο «ΕΛΛΗΝΟΑΦΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ». 2003/46 2003
Χρήση του όρου «Επιμελητήριο» από το Σωματείο «ΕΛΛΗΝΟΑΙΓΥΠΤΙΑΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» 2003/95 2003
Διενέργεια αλιείας στα εσωτερικά νερά. 2003/99 2003