ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Έγκριση Πρωτοκόλλου 14ης Συνόδου Μικτής Ελληνο-Τσεχοσλοβακι-κής Επιτροπής διεθνών οδικών μεταφορών» (Αθήνα 25.6.1992). 1992/Φ.0544_2_ΑΣ.488_Μ.4155_6_ 1992
(ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/237 1991
Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση υπουργικών αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας υπουργείων. 1992/129 1992
Έξοδος της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως- Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π.) από το Δημόσιο Τομέα. 1992/139 1992
Οργανισμός του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. 1992/149 1992
Σύσταση Γενικών Διευθύνσεων στην υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. 1992/19 1992
(ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/252 1992
(ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/273 1992
Καθορισμός του Δήμου Ν.· Φιλαδέλφειας ως νέας έδρας της «Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε.». 1992/281 1992
Ίδρυση αεροπορικών σχολών χειριστών αεροσκαφών Πολιτικής Αεροπορίας, κανονισμός οργάνωσης και λειτουργίας αυτών. 1992/300 1992
Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Α.Ε. «Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος». 1992/33 1992
Ίδρυση Πυροσβεστικών Σταθμών Δ Τάξης στις Κοινότητες Σκάλας και Αερόπολης του Νομού Λακωνίας. 1993/104 1993
Αναδιάρθρωση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης». 1993/209 1993
Ίδρυση Τμήματος Ασφαλείας Περάματος Ρεθύμνης. 1993/246 1993
Μετονομασία των Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Πολυτεχνικών Σχολών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου τους. 1993/266 1993
Ρύθμιση θεμάτων προέλευσης και εκπαίδευσης του αστυνομικού προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης κατά τροποποίηση των Π.Δ. 496/1987 (Α 229) και Π.Δ. 585/1985 (Α 205). 1993/286 1993
Ίδρυση Υποδιευθύνσεων Διοικητικών Εξετάσεων και θέματα συγκρότησης Ανακριτικών Συμβουλίων. 1993/287 1993
Αναδιάρθρωση περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. 1993/333 1993
Διαδικασία εξέτασης αιτήσεως αλλοδαπού για την αναγνώρισή του ως πρόσφυγα, ανάκληση της αναγνώρισης και τρόπος συνεργασίας κα ενημέρωσης του Εκπροσώπου της Υπάτης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. για τους πρόσφυγες στην Ελλάδα. 1993/83 1993
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. 1993/91 1993