ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΒΑΙΩΝ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΒΑΙΩΝ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person