Α. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: Α. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
(ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1_16.03.1992 1992
Κύρωση Ανοικτής Μερικής Συμφωνίας για την πρόληψη, προστασία και οργάνωση βοήθειας έναντι των μεγάλων φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών. 1992/2031 1992
Μέτρα για την αντιμετώπιση του νέφους και πολεοδομικές ρυθμίσεις. 1992/2052 1992
Μεταστέγαση τον Συμβουλίου της Επικρατείας 1992/2073 1992
Συγκοινωνίες με θερμικά λεωφορεία στην περιοχή Αθηνών-Πειραιώς και Περιχώρων. 1992/2078 1992
Κύρωση Συμφώνου φιλίας, συνεργασίας και καλής γειτονίας Ελλάδας - Ρουμανίας. 1992/2090 1992
Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. 1992/2094 1992
Κύρωση της από 29 Ιουνίου 1990 τροποποίησης του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ του 1987, που κυρώθηκε με το ν. 1818/ 1988, σχετικά με τις ουσίες που καταστρέφουν τη στοιβάδα του όζοντος. 1992/2110 1992
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της περιφερειακής διοίκησης, του κώδικα της Ελληνικής ιθαγένειας, του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα, των διατάξεων για τις προσόδους των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξας. 1993/2130 1993
Κύρωση Μνημονίου Κατανόησης της Μικτής Υπουργικής Επιτροπής Οικονομικής Συνεργασίας Ελλάδος - Ιράν 1993/2143 1993
Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις. 1993/2166 1993
(ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/128 1991
(ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/145 1991
(ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/38 1991
(4) Μεταφορά θέσης Γραµµατέα Πρεσβείας Γ' τάξης από την Πρεσβεία Βερολίνου στην Πρεσβεία Μόσχας. 1991/75 1991
Άσκηση τηλεοπτικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα σε συμμόρφωση προς την οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 3.10.89. 1992/236 1992
Υπαγωγή των δαπανών του Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ) σε προληπτικό έλεγχο. 1992/338 1992
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων στον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 1992/46 1992
Απαιτήσεις απόδοσης για τους νέους λέβητες ζεστού νερού που τροφοδοτούνται με υγρά ή αέρια καύσιμα, σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 92/42/ΕΟΚ της 21ης Μαΐου 1992 (L167/92). 1993/335 1993
Σύσταση Επαρχείων. 1993/361 1993