ΦΛΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΦΛΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Υγειονομικοί όροι για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης των μέσων μεταφοράς 1994/140 1994
Αναγνώριση ονομασίαςπροέλευσης οίνων«Μεσενικόλα». 1994/16 1994
Τροποποίηση του Π.Δ. 201 /1993 «αναγνώριση ονομασίας προέλευσης Μαυροδάφνη Πατρών Ελεγχόμενη» (ΦΕΚ 75/Α). 1994/198 1994
Τροποποίηση του Β.Δ. 183/1972 «περί αναγνωρίσεως ονομασιών προελεύσεως οίνων» (Α 40)». 1995/20 1995
Αντικατάσταση του άρθρου 1 του Β.Δ. 539/1971 «περί αναγνωρίσεως ονομασιών προελεύσεως οίνων» (Α 159)». 1995/21 1995
Τροποποίηση του Β.Δ. 502/1971 (Α 150) και του Π.Δ. 243/1982 (Α39). 1995/320 1995
Μέτρα προστασίας κατά την εισαγωγή στη χώρα ή μέσω αυτής σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσης τους στο εσωτερικό της, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 77/93/ΕΟΚ του Συμβουλίου. 1995/332 1995