ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΥΣΗΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΥΣΗΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την εφαρμογή κοινοτικών προγραμμάτων ή μέτρων τεχνικής βοήθειας και κατάρτισης του ευρύτερου δημόσιου τομέα. 1992/113 1992
Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την εφαρμογή κοινοτικών προγραμμάτων ή μέτρων του ιδιωτικού τομέα. 1992/114 1992
Τροποποίηση του υπ αριθμ. 488/1987 Προεδρικού Διατάγματος «Δομή, ρόλος και τρόπος διοίκησης και λειτουργίας της Κοινωνικοποιημένης Επιχείρησης «Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας, (Ε.ΥΔ.Α.Π.)» (Α 226). 1992/168 1992
Όροι Υγειονομικού Ελέγχου που διέπουν τις συναλλαγές με άλλα Κράτη - Μέλη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ε.Κ.) και τις εισαγωγές από τρίτες χώρες πουλερικών και αυγών επώασης, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 90/539/ΕΟΚ του Συμβουλίου. 1992/211 1992
Αύξηση του αριθμού των Ορκωτών Λογιστών. 1992/233 1992
(ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/252 1992
Είσοδος και διαμονή στην Ελλάδα υπηκόων κρατών μελών της ΕΟΚ, που δεν έχουν το δικαίωμα αυτό βάσει άλλων διατάξεων του κοινοτικού δικαίου ή σπουδάζουν ή έχουν παύσει την επαγγελματική τους δραστηριότητα ως μισθωτοί ή μη μισθωτοί εργαζόμενοι, σε συμμό[...]" 1992/278 1992
Περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρμογής του. Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τις Τράπεζες. 1992/384 1992
Τροποποίηση του ΠΔ 409 της 12/28,11.1986 «περί προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας περί Ανωνύμων Εταιρειών (Κωδ. Ν.2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως κωδικοποιήθηκε με το ΒΔ 174/1963), προς το Κοινοτικό Δίκαιο και ειδικότερα προς τις διατάξει[...]" 1993/14 1993
Διατίμηση δασικών προϊόντων για το δασικό διαχειριστικό έτος 1993. 1993/179 1993
(ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/23 1993
Υγειονομικοί όροι που διέπουν τη διάθεση και τη μεταποίηση ζωικών απολβήτων, τη διάθεση τους στην αγορά και την προστασία από τους παθογόνους οργανισμούς των ζωοτροφών ζωικής προέλευσης ή με βάση τα ψάρια, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 90/667/ΕΟΚ του[...]" 1993/243 1993
Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας που μεταβιβάζονται στους Νομάρχες. 1993/33 1993
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις Οδηγίες 89/ 392/ΕΟΚ και 91 /368/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με τις μηχανές. 1993/377 1993
(1 ) Λήψη μέτρων για εκτέλεση του Κανονισμού 1588/90/ ΕΥΡΑΤΟΜ, ΕΟΚ που αφορά στη διαβίβαση στοιχείων προς τη Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 1993/411 1993
Περί συγχωνεύσεως του Χρηματιστηρίου Εμπορευμάτων Πειραιώς με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς. 1993/424 1993
Περί συγχωνεύσεως του Χρηματιστηρίου Εμπορευμάτων Θεσσαλονίκης με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. 1993/425 1993
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 348/1985 (ΦΕΚ 125/Α) του Ν. 1969/91 (ΦΕΚ 167/Α) και του Π.Δ. 50/ 1992 (ΦΕΚ 22/Α), σε συμμόρφωση προς τις διάταξες, της Οδηγίας 85/611 /ΕΟΚ για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σ[...]" 1993/433 1993
(1 ) Κατάργηση ελέγχων που διενεργούνται στα ενδοκοινοτικά σύνορα ως προς κοινοτικά εμπορεύματα ή εμπορεύματα που τελούν σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Κοινότητα. 1993/47 1993
Αναγνώριση ισοτιμίας επαγγελματικών προσόντων δικηγόρων, σύμφωνα με την οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 1993/52 1993