ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΟΥΦΑΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΟΥΦΑΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person
Έτος Γέννησης: 1944
Τόπος Γέννησης: http://el.dbpedia.org/resource/Ελλάδα
Πολιτικό Κόμμα: [ΝΔ, Νέα Δημοκρατία, Ν.Δ.]
Ευρωπαϊκό Πολιτικό Κόμμα: [Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, ΕΛΚ]
Περιγραφή: Έλληνας πολιτικός


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2008/1 2008
Κύρωση της από 31 Οκτωβρίου 2005 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Παράταση της αναστολής ισχύος των διατάξεων του ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 270 Α )». 2006/3439 2006
Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλειακαι άλλες διατάξεις. 2007/3585 2007
Αναμόρφωση και τροποποίηση του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 «Περί ανωνύμων εταιρειών» και άλλες διατάξεις. 2007/3604 2007
Κανονισμός Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής λειτουργίας του Ταμείου Ασφαλίσεως Προσωπικού Περιφερειακού Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ». 1992/147 1992
Βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη και ασφάλιση μετατασσομένου Επιστημονικού Συνεργάτη στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. 1992/16 1992
, (1) Τροποποίηση του ΒΔ 232/61 (ΦΕΚ 73Α) όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 144/89 (ΦΕΚ 70/89) «Περί του Ταμείου Αρωγής Μονίμων Πολιτικών Υπαλλήλων Υπουργείου Εθνικής Αμύνης/ΓΕΣ». 1992/251 1992
Συμπλήρωση και τροποποίηση διατάξεων του Κανονισμού Παροχών του Επικουρικού Ταμείου Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου. 1992/276 1992
Προσθήκη παρ.. 3 στο άρθρο 8 του Καταστατικού του ΙΚΑ - ΤΕΑΜ (Π.Δ. 995/1980). 1992/72 1992
Καθορισμός του τρόπου υπολογισμού του εφάπαξ βοηθήματος που καταβάλλει το Επικουρικό Ταμείο Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων στους μετόχους του. 1992/73 1992
Υπαγωγή στην ασφάλιση του Ειδικού Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών που λειτουργεί στο ΙΚΑ (ΙΚΑ -ΕΤΕΑΜ) των τακτικών υπαλλήλων του κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών ειδικότητας Τεχνολόγου Πολιτικού Δομικών Έργων ή Έργων υποδομής του Οργανισμού Ύδρε[...]" 1993/148 1993
Κατάτμηση του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 1993/152 1993
Ίδρυση Τμήματος Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. 1993/57 1993
Ίδρυση Παιδαγωγικής Σχολής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με έδρα τη Φλώρινα. 1993/99 1993
Τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 117 2004 (Α 82), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003 108 «για την τροποποίηση της οδηγίας 2002 96 σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)» του Συμβουλίου της 8ης Δ[...]" 2006/15 2006
Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την εργασία, σε συμμόρφωση με την οδηγία 83/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την οδηγία 91/382/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την οδηγία 2003/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. 2006/212 2006
Για το ρόλο των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Εταιρία. 2006/91 2006
Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας τους, κατά τροποποίηση του π.δ. 307/1986 όπως ισχύει, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2006/15/ΕΚ. 2007/162 2007
Σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Δια­χειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε.» και έγκριση του καταστατικού της. 2007/33 2007
Ρυθμίσεις για την προστασία των εργαζομένων σε περίπτωση αφερεγγυότητας του εργοδότη σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2002/74/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 2007/40 2007