Ι. ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: Ι. ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 1418/1984 και άλλες διατάξεις. 1994/2229 1994
Σύσταση Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και άλλες διατάξεις. 1994/2232 1994
Έλεγχος δημόσιου τομέα - Μετατάξεις - Κατάταξη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Άλλες ρυθμίσεις. 1994/2266 1994
Εξυγίανση της Ολυμπιακής Αεροπορίας Α.Ε. 1994/2271 1994
Κύρωση Συνθήκης μεταξύ: του Βασιλείου του Βελγίου, του Βασιλείου της Δανίας, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας της Ιρλανδίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Μεγ[...]" 1994/2272 1994
Αποκρατικοποίηση της επιχείρησης «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε.» και άλλες διατάξεις. 1995/2302 1995
Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1995/2307 1995
Κύρωση Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας για τη σύναψη εταιρικής σχέσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αφ ενός και της Ρωσικής Ομοσπονδίας αφ ετέρου, μετά των Παραρτημάτων, Πρωτοκόλλων, Τελικής Πράξης και Κοινών Δηλώσεων αυτής. 1995/2310 1995
Προϋποθέσεις και διαδικασία παροχής αδείας εργασίας ή άλλης βοηθείας, για την επαγγελματική αποκατάσταση των προσφύγων. 1994/209 1994
Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 4 του από 20/ 23.12.59 Β.Δ/τος «περί εφαρμογής Ν. Δ/τος 3868/ 1958 περί συστάσεως Διανεμητικού Λογαριασμού Οικογενειακών Επιδομάτων Μισθωτών», όπως αυτές ίσχυσαν μετά την τροποποίησή τους με το άρθρο μόνο του Π.Δ. 18[...]" 1994/216 1994
Γενικός Κανονισμός Προσωπικού Κοινών Ταμείων Εισπράξεων Λεωφορείων (ΚΤΕΛ). 1994/229 1994