ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΝΤΕΛΗΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΝΤΕΛΗΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ορκωμοσία και εγκατάσταση των αρχών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίες εξελέγησαν κατά τις εκλογές του Οκτωβρίου 1998. 1999/1_19.01.1999 1999
Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, που εκτελούνται από το Υπουργείο Οικονομικών και την Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων. 1996/391 1996
Περί οργανώσεως των Υπηρεσιών του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. 1997/129 1997
Περί εγκρίσεως του Οργανισμού του Επιμελητηρίου Σερρών. 1997/130 1997
Οργανισμός Διοικητικών Υπηρεσιών της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων. 1997/136 1997
Για την «οργάνωση, διάρθρωση και λειτουργία της Διεύθυνσης Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (ΠΣΕΑ) του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, τη στελέχωσή της και τα ειδικά προσόντα του προσωπικού της». 1997/163 1997
Τροποποίηση π.δ. 186/95 Προστασία των εργαζομένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσης τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 90/679/ΕΟΚ και 93/88/ ΕΟΚ (97/Α) σε συμμόρφωση με την οδηγία 95/30/ΕΚ 1997/174 1997
Τροποποίηση π.δ. 70α/88 Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται στον αμίαντο κατά την εργασία (31 /Α) σε συμμόρφωση με την οδηγία 91 /382/ΕΟΚ 1997/175 1997
Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/85/ΕΟΚ. 1997/176 1997
Ελάχιστες προδιαγραφές για τη βελτίωση της προστασίας, της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων στις εξορυκτικές δια γεωτρήσεων βιομηχανίες σε συμμόρφωση με την Οδηγία 92/91/ΕΟΚ 1997/177 1997
Κατάργηση - σύσταση θέσεων διοικητικού προσωπικού στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. 1997/220 1997
Ρύθμιση θεμάτων της Ορχήστρας της Λυρικής Σκηνής. 1997/29 1997
Οργάνωση - Αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών. 1997/37 1997
Σύσταση Γραφείου Ολυμπιάδας και Διεθνών Αθλητικών Σχέσεων. 1997/6 1997
Ίδρυση Σχολής Επιστημών Αγωγής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. 1998/32 1998
Διεξαγωγή διαγωνισμών για την ανάθεση μελετών σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. 1999/29 1999
Οργανισμός του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. 1999/293 1999
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Β.Δ. 636/72 (ΦΕΚ Α΄ 182) «περί πτυχίων και αδειών Πολιτικής Αεροπορίας», όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 115/96 (ΦΕΚ Α΄ 85). 1999/35 1999
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας αριθμ. 97/15/ΕΚ της Επιτροπής «για έγκριση των προτύπων του ΕURΟCΟΝΤRΟL και τροποποίηση της οδηγίας 93/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό και τη χρησιμοποίηση συμβατών τεχ[...]" 1999/7 1999
Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 93/104/ΕΚ. 1999/88 1999